การบริหารจัดการ
การคัดแยกขยะ

รู้หรือไม่ว่า ปริมาณขยะมูลฝอยเฉพาะในปี 2563 มีปริมาณสูงถึง 27.35 ล้านตัน และเป็นของเสีย อันตรายจากชุมชนถึง 658,651 ตัน โดยมีเพียง 11.19 ล้านตันเท่านั้นที่ได้รับการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ขยะอันตรายส่วนใหญ่เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 65 และของเสีย อันตรายประเภทอื่นๆ เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี ประมาณร้อยละ 35 จากนโยบาย ภาครัฐที่สนับสนุนให้มีการจัดการวางระบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน

โดยมีจุดรวบรวมของขยะที่เป็นอันตรายของชุมชน ทำให้ขยะอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้องประมาณร้อยละ 18.5 ของปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้น ซึ่งยังคงเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก และสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม และต่อคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคน

เซ็นทรัล ทำ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม มาโดยตลอด และมุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากภายในสู่ภายนอกองค์กร ผ่านโครงการ Journey to Zero ที่มีแนวทาง การปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และวัดผลได้จริงอย่างต่อเนื่องในเรื่องการจัดการขยะ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยไม่ให้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ลดและ คัดแยกขยะจากต้นทาง

มีการบริหารจัดการคัดแยกขยะ (Waste Segregation) โดยติดตั้งถังขยะที่มีสัญลักษณ์ และสีเป็นเอกลักษณ์ให้ครอบคลุมทุกศูนย์การค้าในเครือ และจัดอบรมให้กับพนักงานทุกระดับเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยมีการจัดแคมเปญ อาทิ Recycle Station ที่เซ็นทรัล ศรีราชา เพื่อส่งเสริมการแยกขยะอย่างถูกวิธี ในปีที่ผ่านมาเราสามารถนำขยะไปรีไซเคิลได้มากกว่า 4,300 ตัน และตั้งเป้าในปีนี้ให้ได้มากกว่า 5,500 ตัน

นอกจากนั้น เซ็นทรัล ทำ มุ่งให้ความสำคัญการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เรายังชวนชุมชนมา “ทำขยะให้หมดไป” โดยการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะให้แก่โรงเรียน ชุมชน เด็กเล็ก เช่น บ้านนาทรายน้ำรอด จังหวัดอุดรธานี, บ้านโป่งแมลงวัน จังหวัดนครราชสีมา, และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เซ็นทรัล ทำ เชื่อมั่นว่าการรักษ์โลกที่ยั่งยืน
เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา พนักงานของเรา ลูกค้าของเรา
เพื่อประโยชน์สู่ชุมชนโดยรอบ และขยายวงกว้าง
ไปสู่ในระดับประเทศในที่สุด เพื่อส่งต่อโลก
ที่เรารักให้กับคนรุ่นหลังต่อไป