ปฎิทินกลุ่มเซ็นทรัล ปี 2020

23 ธันวาคม 2562 @เซ็นทรัล ทำ

คำนิยม

“ปฎิทินปีนี้รวบรวมภาพวาดที่แสดงถึงความสำคัญในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่งในการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือภาพวาดจากคนในหลากหลายสถานะทางสังคม อาทิ นักเรียนโรงเรียนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา ศิลปินคนพิการแขนขา ผู้ที่มีภาวะพาร์กินสัน มูลนิธิออทิสติกไทย เป็นต้น เป็นการแสดงออกถึงความสามารถทางศิลปะของคนเหล่านี้ ที่อาจจะไม่เคยมีโอกาสหรือเวทีได้แสดงออกมากนัก อีกทั้งยังได้รับอิสรภาพทางความคิดในการแสดงออกทางศิลปะถึงเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม

นับเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัล เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของคุณภาพสิ่งแวดล้อมและช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางโอกาสในสังคมอีกด้วย”

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ประธานกรรมการ

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้วาดภาพ: ..จิรพัฒน์ เพียงโคกกรวด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) จังหวัดนครราชสีมา

งดแจก งดใช้ ลดการใช้ถุงพลาสติก

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะผู้นำตลาดด้านการค้าปลีก เราให้ความสำคัญกับการรณรงค์ให้ทุกคนลดการใช้ถุงพลาสติก โดยประกาศเจตนารมณ์ที่จะเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนองค์กรของไทยที่ปลอดถุงพลาสติกในปี 2562 การลดงดใช้ อาจจะเป็นเรื่องที่ยาก แต่นี่คือสิ่งที่เราต้องการผลักดันและสร้างวินัยให้กับทุก ๆ คน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม  จากการรณรงค์อย่างต่อเนื่องซึ่งในปี 2562 กลุ่มเซ็นทรัล ได้ทำการลดการใช้ถุงพลาสติกไปแล้วกว่า 150 ล้านใบ นับเป็นก้าวที่สำคัญของกลุ่มเซ็นทรัล

 

ผู้วาดภาพ: นรภัทร ตรงดี (ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

ร่วมมือ ร่วมใจ รักษาสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมจะยั่งยืนได้ ย่อมเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย กลุ่มเซ็นทรัล ได้ดำเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกมิติ โดยร่วมกับพันธมิตรต่าง ๆ ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) และอื่น ๆ ในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable  Development  Goals และเราให้ความสำคัญกับวิกฤตของทรัพยากร และ ปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคนี้ โดยนำหลัก Circular Economy  หรือระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาออกแบบโมเดลธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง

 

ผู้วาดภาพ: เอกชัย วรรณแก้ว (ผู้พิการแขนและขา)


สิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นได้ เริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี

กลุ่มเซ็นทรัล เชื่อว่าหากทุกคนร่วมมือกันลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง ขยะทุกชิ้นที่ปลายทางก็สามารถถูกจัดการได้อย่างเหมาะสม เราจึงได้ติดตั้งถังขยะตามมาตรฐานสากล สำหรับพนักงานในออฟฟิศสาขาต่าง ๆ  พร้อมมุ่งเน้นการสอนคนในองค์กรให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และจัดการขยะอย่างถูกวิธี พร้อมร่วมกับมูลนิธิจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ของท่าน ว. วชิรเมธี และขยายแนวคิดการแยกขยะให้กับลูกค้าของเรา อีกทั้งยังหวังว่าทุกคนในองค์กรจะนำความรู้เหล่านี้ ส่งต่อให้คนในครอบครัว และชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

 

ผู้วาดภาพ: ชาคร เซ่งไพเราะห์ (มูลนิธิแสงสว่าง)

สร้างฝาย ขยายความ อุดมสมบูรณ์ให้กับป่าต้นน้ำ

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมมือกับ ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสืบสานพระราชปณิธาน "โครงการ ป่ารักษ์น้ำ" โดยมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้คนทั่วไปตระหนักถึงภัยธรรมชาติ และต้องการให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ เพื่อลดภัยธรรมชาติอีกทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและใช้เพื่อการเกษตรเรายังร่วมปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนในพื้นที่ช่วยกันดูแลผืนป่าต้นน้ำ โดยการลดปัญหาการถางป่า ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ และ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดิน  เพื่อสร้างความยั่งยืนของผืนป่าไปด้วยกัน

 

ผู้วาดภาพ: ทนงศักดิ์ สัตย์ชื่อ (ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม)

สร้างพลังงานสะอาด

เราอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยมลพิษทั้งจากท้องถนนและอุตสาหกรรมต่าง ๆ กลุ่มเซ็นทรัล จึงได้บุกเบิกการเป็นศูนย์การค้าที่ติดตั้งจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากว่า 21 สาขา อีกทั้งดำเนินการใช้พลังงานทดแทนด้วยการจัดทำหลังคาแผงพลังงานโซลาร์เซลล์กว่า  20สาขา เพื่อสร้างพลังงานที่สะอาด ปลอดภัยและรักษ์โลกไปพร้อมกัน เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีอากาศที่บริสุทธิ์ได้ใช้งานกันต่อไป

ผู้วาดภาพ: พริ้มเพรา สาครชัยพิทักษ์ (เพื่อนพาร์กินสัน)

แบ่งปันความรู้ ปลูกฝังเยาวชนให้รักษ์สิ่งแวดล้อม

การแยกขยะ คือ ต้นทางที่สำคัญที่สุด ในการจัดการกับขยะที่มีอยู่ในประเทศไทย กลุ่มเซ็นทรัล เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝัง และให้ความรู้เรื่องการแยกขยะที่ถูกต้องให้กับนักเรียน นักศึกษา เราจึงได้จัดกิจกรรม “CENTRAL Tham On tour” สัญจรไปยังโรงเรียน และ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อแบ่งปันความรู้เรื่องการแยกขยะแต่ละประเภท ทั้งการ Reuse Reduce Recycle และ หวังว่าเด็กๆ จะนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งนำหลักการแยกขยะไปใช้ที่บ้านของตัวเอง

 

 

ผู้วาดภาพ: รามิล รัตนประสิทธ์์ (ดนตรี ศิลปะ กิจกรรมบำบัดเพื่อบุคคลพิเศษ)

ภาชนะรักษ์โลก เราปลอดภัย โลกปลอดภัย

ด้วยค้าปลีกรูปแบบใหม่จริงใจ Farmers’ Market” ตลาดชุมชนที่ให้เกษตรกรมาออกร้านจำหน่ายสินค้า พร้อมผนึกบริษัทในกลุ่มถ่ายทอดองค์ความรู้ค้าปลีก หวังเพิ่มรายได้ครัวเรือนให้เกษตรกรเพื่อปั้นชุมชนให้เข้มแข็ง จริงใจ Farmers’ Market นอกจากจะเป็นตลาดที่มีผัก และผลไม้ ปลอดภัย จำหน่ายแล้ว ตลาดแห่งนี้ยังใส่ใจกับการ  เลือกใช้ภาชนะจากธรรมชาติ  โดยเกษตรกรและผู้ผลิตในแต่ละท้องถิ่นจะออกแบบบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติและใช้วัสดุท้องถิ่นทั้งจากใบตอง ต้นกล้วย และใบยอ ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าจะได้รับสินค้าคุณภาพดีปลอดภัยทั้งต่อคุณและโลกด้วย

 

ผู้วาดภาพ: พศิน สิงห์เสน่ห์ (พิพิธภัณฑ์ศิลปะไร้พรมแดนเซลฟ์อาร์ต)

ปกป้องทะเลไทย ลดการสร้าง และ มลพิษในท้องทะเล

วิกฤตขยะในทะเลไทย ไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไป แต่เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่อยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจและแก้ไขไปด้วยกัน  เราจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใต้กิจกรรมปลากินขยะ POP fish (Plastic Only Please) โดยมีการจัดตั้งถังขยะรูปทรงปลาทะเลขนาดใหญ่   ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์ลดใช้พลาสติกและลดการทิ้งขยะลงสู่ท้องทะเล 

พบกับเจ้าปลา POP ได้ที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทุกสาขา  ทั้งในประเทศและมัลดีฟส์ แล้วอย่าลืมมาเก็บขยะเข้าปากเจ้าปลาเพื่อช่วยการลดขยะในทะเลไปด้วยกัน

 

ผู้วาดภาพ: ภัคพล เจนพาณิชย์ มูลนิธิสหธรรมิกชน

ขยะอาหาร อีกหนึ่งสิ่งที่เราลดการสร้างได้

อาหารเหลือ คืออีกหนึ่งสิ่งที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณขยะบนโลกใบนี้   การจัดการปัญหาการเน่าเสียของอาหารตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ  ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเพื่อป้องกันการเน่าเสียของอาหาร เช่น  ซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงเพื่อลดการเน่าเสียจากการขนส่ง  การวางแผนการผลิตเพื่อไม่ให้เกิดอาหารส่วนเกินจากความต้องการของลูกค้า การนำอาหารที่ยังทานได้ไปบริจาคให้องค์กรไม่แสวงหากำไร Scholars of Sustenance (SOS) เพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการในส่วนของอาหารที่ทานไม่ได้ เราก็นำไปทำเป็นปุ๋ย เพื่อประโยชน์ต่อไป

 

ผู้วาดภาพ: วีรโชติ เกษรบัว (มูลนิธิออทิสติกไทย)

พัฒนาพื้นที่สีเขียว

โครงการ Central Green คือกิจกรรมที่มุ่งมั่นในการปรับภูมิทัศน์รอบศูนย์การค้า  ในรัศมี  4  ตารางกิโลเมตรโดยรอบ  ทั้งการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย การปรับปรุงสวนสาธารณะการจัดทำเครื่องดักไขมัน  เพื่อบ้านเมืองที่สะอาดสวยงามน่าอยู่ โดยตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มเซ็นทรัล สามารถดำเนินกิจกรรมไปแล้วกว่า  31  ศูนย์การค้ารวมพื้นที่กว่า 70,000 ไร่ ซึ่งนับเป็นจุดหมายที่สำคัญ และเราจะไม่หยุดพัฒนาต่อไป

ผู้วาดภาพ: พร้อม ลัธธนันท์ (ดนตรี ศิลปะ กิจกรรมบำบัดเพื่อบุคคลพิเศษ)

ลดขยะที่ต้นทาง เพื่อปลายทางที่ยังยืน

ขยะพลาสติกเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของท้องทะเลไทย ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้อยใหญ่ใต้ท้องทะเล แฟมิลี่มาร์ท ในฐานะผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ ที่มีสาขาครอบคลุมในหลายพื้นที่เกาะสมุย เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ จึงได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการ ชุมชน และโรงเรียนเทศบาล 1 วัดละไม ทำการคัดแยกขยะภายในร้านทุกวัน เพื่อจัดการกับขยะให้ถูกวิธี ซึ่งนับเป็นสาขานำร่องและจะขยายไปสู่ทุกสาขาทั่วประเทศ

ทั้งนี้ยังมีการนำเศษอาหารมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นก๊าชหุงต้มในการปรุงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อปลูกฝังแนวคิดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้การคัดแยกขยะ เพื่อให้สมุย เป็นบ้านที่น่าอยู่และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สะอาด สร้างความสุขให้ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวตลอดไป

 

ผู้วาดภาพ: ..สุทธิรักษ์ ศรีจระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย จังหวัดตรัง

ฟื้นคืนผืนป่า สู่ความยั่งยืน

ป่าต้นน้ำ คือ ผืนป่าธรรมชาติที่เป็นแหล่งของต้นน้ำลำธารและเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์  เมื่อป่าสมบูรณ์ แหล่งน้ำสมบูรณ์ระบบนิเวศต่าง ๆ ก็จะดีตามไปด้วย เราจึงมุ่งมั่นรักษาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงอยู่  กลุ่มเซ็นทรัลจึงร่วมมือกับพันธมิตรและภาคีเครือข่าย  นำร่องที่จังหวัดน่านและจังหวัดเชียงใหม่ รวมปลูกทั่วประเทศกว่า 1.6 ล้านต้น ใน 1 ปี ได้ช่วยให้ป่าฟื้นคืน สร้างอาชีพที่ยั่งยืน ได้อาหารที่ปลอดภัย ปราศจากสารเคมีและมลพิษได้อีกทั้งช่วยสร้างเศรษฐกิจและรายได้ในชุมชนให้เข้มแข็ง