Do Good by Central Pattana

เซ็นทรัลพัฒนา และ เซ็นทรัล ทำ ร่วมกัน ทำดี

มอบของขวัญมากคุณค่า จากเจตนารมณ์และความตั้งใจให้กับ 3 หน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิบ้านสมานใจ
สนับสนุนผลงานผ้าทอมือ (ผ้าซาโอริ) เพื่อสานฝัน เสริมจินตนาการและสร้างความสุขให้กับน้อง ๆ ที่พิการทางสติปัญญานำมารังสรรค์เป็นของขวัญที่มากด้วยคุณค่าส่งมอบความสุขแก่ผู้รับ

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7
วางแผนและสร้างอาชีพแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำ พร้อมเสริมทักษะพื้นฐานอาชีพ ให้เกิดความชำนาญ จัดทำการเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นใจ ความศรัทธา และการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ให้กับเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดต้องคดีอาญา

วัดดอนจั่น
มุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น ให้กับเด็กและเยาวชนกำพร้า ยากจน และด้อยโอกาส ในการอุปการะของวัดดอนจั่น

ก้าวไปด้วยกัน ผูกพันอย่างยั่งยืน
Community at Heart