การลดการสร้าง
ขยะอาหาร

รู้หรือไม่ว่า ขยะในประเทศไทยประมาณ 64% เป็นขยะอาหารที่มีปริมาณทวีคูณจากการสั่งอาหาร
เดลิเวอรี่มากขึ้น นอกจากทรัพยากรในขั้นตอนการผลิตอาหารที่ถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์แล้ว
ยังมีประเด็นเรื่องการกำจัดขยะอาหารเหล่านี้

ซึ่งมีกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกถึง 8% ของสัดส่วนทั้งหมดในแต่ละปี หรือสามารถสร้างภาวะก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่ากับที่รถยนต์ 37 ล้านคัน ผลิตและปล่อยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศ

และแม้จะมีปริมาณอาหารมากมาย
ที่ถูกทิ้งในแต่ละวันแต่กลับยังมีผู้ขาดแคลน
อาหารจำนวนมากในสังคมของเรา

เซ็นทรัล ทำ ให้ความสำคัญการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตั้งเป้าลดปริมาณขยะอาหารให้ได้ร้อยละ 10 ต่อปี และนำส่งขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจเพื่อเข้าสู่กระบวนจัดการที่เหมาะสมให้ได้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 10 ต่อปีเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การลดการสร้างขยะอาหารมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร รวมถึงขยะอาหารที่เหลือจากการจำหน่าย โดย ท็อปส์, แฟมิลี่มาร์ท, มิสเตอร์โดนัท และโรงแรมในเครือ
เซ็นทารา มีการนำอาหารส่วนเกินที่เหลือจากการจำหน่ายบริจาคให้ผู้เปราะบางทางสังคมผ่านมูลนิธิ SOS (Scholars of Sustenance) จำนวน 203 ตันต่อปี คิดเป็นมื้ออาหารจำนวน 855,869 มื้อในปี
พ.ศ. 2563 โดยคิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 380 ตันคาร์บอนเทียบเท่า

ในขณะที่ธุรกิจโรงแรม ยังมีโครงการลดปริมาณอาหารทิ้งตั้งแต่ต้นทางด้วยการทำงานร่วมกับหัวหน้าเชฟเพื่อวางแผนการใช้วัตถุดิบจากขั้นตอนการเตรียมให้ “ทำจนเกลี้ยง” จนสู่การ “ทำขยะให้หมดไป” ด้วยการแปรรูปขยะอาหารที่เกิดขึ้นเป็นปุ๋ยอินทรีย์และก๊าซชีวภาพกลับนำมาใช้ภายในโรงแรม

นอกจากนี้เรายังทำ “ทำที่ต้นทาง ทำเกาะให้ปลอดขยะ”

ธรรมชาติของความเป็นเกาะทำให้ปัญหาขยะล้นเมืองยิ่งท้าทาย แต่เดิมพันในการรักษาสภาพแวดล้อมของเกาะสมุยที่มีความสวยงามเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกสูงยิ่งกว่า ทำให้เราต้องหันกลับมามองและจัดการที่ต้นทาง..

จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของแฟมิลี่มาร์ทที่ลงมือแยกขยะพลาสติกและขยะอินทรีย์แล้วส่งต่อไปยังโรงเรียน เทศบาล 1 วัดละไมเพื่อแปรรูปเป็นแก๊สหุงต้ม อาหารสัตว์ และปุ๋ย เส้นทางของความยั่งยืนที่สมุยก็ถูก “ทำต่อยอด” โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัล สมุย แฟมิลี่มาร์ท และ โรงแรมเซ็นทารา ที่คัดแยกขยะอินทรีย์ ติดตั้งเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ (Cowtec) และแปรรูปเป็นแก๊สหุงต้มส่งไปยังโรงครัวของโรงเรียนเพื่อทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนกว่า 500 คน และเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่นำไปใช้ในโครงการ แปลงเกษตรสาธิตที่จะเป็นต้นแบบของการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับชุมชน ถ้าเราทุกคน “ทำเต็มกำลัง”
สมุยจะเป็นเกาะ Zero Waste และกลายเป็นเมืองต้นแบบได้ไม่ยากเลย

จากความมุ่งมั่นตั้งใจในการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 FeedUp@UN โดยองค์การสหประชาชาติร่วมกับสมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค (AFMA - อัฟมา) ได้มอบรางวัล 'Climate Action Awards' จำนวน 2 รางวัล ให้กับกลุ่มเซ็นทรัลในฐานะเป็นองค์กรขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เซ็นทรัล ทำ เชื่อมั่นว่าการรักษ์โลกที่ยั่งยืนเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา พนักงานของเรา ลูกค้าของเรา เพื่อประโยชน์สู่ชุมชนโดยรอบ และขยายวงกว้างไปสู่ในระดับประเทศในที่สุด เพื่อส่งต่อโลกที่เรารักให้กับคนรุ่นหลังต่อไป