เซ็นทรัล ทำ
คือ โครงการที่ส่งเสริมให้ทุกคนลงมือ
ทำเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
โดยกลุ่มเซ็นทรัล

เซ็นทรัล ทำ มาร์เก็ต

อาหารและเครื่องดื่ม
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
สุขภาพ ความงาม
ของใช้และอื่นๆ